MIKULČICE

Jedním ze tří hlavních center Velké Moravy byly v každém případě Mikulčice (vedle Starého Města u Uherské Hradiště považovaného za bájný Velehrad a Pohanska u Břeclavi). Jednalo se o hrazené kamenné město, které využívalo postranních ramen řeky Moravy. Město bylo chráněno kamennou hradbou, případně dřevěnou palisádou. Nejvýznamnější částí byla akropole s palácem velmože. Význam města dokládají stavby jedenácti kostelů. Z nich nejvýznamnější je trojlodní bazilika, kolem níž byla nalezena řada hrobů. Meče v těchto hrobech svědčí o tom, že jde o hroby velmožů. Zajímavá je čtyřabsinová rotunda. K nejvýznamnějším objevům poslední doby patří prakticky celá stavba kostela, nacházející se na levém břehu Moravy, na slovenské straně.

V areálu najdeme památník hlaholskému písmu, ze kterého se vyvinula cyrilice a později azbuka

Historický význam lokality umocňuje její poloha v krásném krajinném prostředí lužního lesa na řece Moravě. Údolí Moravy spojovalo velkomoravská střediska s tokem Dunaje, který patřil v té době k hlavním evropským dopravním tepnám a zajišťoval důležité kontakty s kulturními oblastmi Byzance a Karolinské říše. Krajina mikulčické údolní nivy se od dob Velké Moravy zcela změnila. Původně členitý terén s mnoha říčními ostrovy mezi rozvětvenými rameny řeky Moravy nabízel dostatečnou ochranu a hospodářské výhody. Od 10. století docházelo k postupnému zanášení říčních ramen. Rozsáhlé povodně, které od 13. století začaly pravidelně zaplavovat říční nivu Moravy, zarovnávaly terén do dnešní podoby

MOHYLA MÍRU, SLAVKOV U BRNA

Dne 2. prosince 1805 v památné bitvě u Slavkova zvítězil císař Napoleon se svými vojsky nad spojenými armádami rusko-rakouské koalice Alexandra I. a císaře Františka I. Dějištěm bitvy bylo slavkovské bojiště západně od Slavkova u Prace. Proti 75tisícové francouzské armádě postavili spojenci 91 tisíc mužů. Napoleon dokonale využil terénu k mistrnému vítězství. Celá operace trvala zhruba šest hodin. 6. prosince na slavkovském zámku bylo podepsáno příměří mezi Francií a Rakouskem.

V klíčovém místě bitvy byla po více než sto letech (1910–1911) péčí zvláštního komitétu, ustanoveného již v roce 1889 v Sokolnicích u Brna, z prostředků, získaných dary ruských a francouzských vlád sbírkou v tehdejším Rakousku-Uhersku za vedení iniciátora celé akce kněze prof. Aloise Slováka zbudována Mohyla míru. Autorem projektu byl zvolen pražský secesní architekt Josef Fanta, který spolu se sochařem Čeňkem Vosmíkem a kovotepeckou dílnou Franty Anýze vytvořil především důstojnou hrobku i pomník nesčetným obětím bitvy. Současně však i památník velké dějinné události a pro všechny časy platný mírový monument.

HOLÍČ

Mesto Holíč je súčasťou územia, ktoré sa pred stáročiami stalo dejiskom najvýznamnejšej udalosti našej histórie – príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda. My, Holíčania, sa hrdo hlásime k cyrilometodskému dedičstvu. Holíčský zámok, ktorého najslávnejšou históriou je obdobie, kedy slúžil ako reprezentačné letné sídlo cisársko-kráľovskej rodiny Habsburgovcov je i centrom športovej akcie, odtiaľ smerujeme k ďalšej významnej architektonickej pamiatke – ku Kostolu sv. Margity Antiochijskej pri Kopčanoch. Ide o jeden z najstarších zachovaných kostolov na Slovensku a radí sa medzi významné pamiatky veľkomoravskej architektúry. Jeho postavenie sa datuje do obdobia vlády veľkomoravského kniežaťa Rastislava I. alebo Svätopluka I. Okruh tak pomyselne spojí bývalé tereziánske sídlo s kultúrnou pamiatkou, ktorá sa viaže práve k príchodu solúnskych bratov na územie Veľkej Moravy. Tretí závod se takto stáva pripomienkou tejto významnej historickej udalosti a vyjadrením úcty slávnym slovanským vierozvestcom, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa.

SVATÝ VÁCLAV

Kníže Václav, nejstarší syn Vratislava I. a kněžny Drahomíry se ujal vlády v Čechách po dosažení zletilosti v roce 922. Na svou dobu vzdělaný panovník, snažil se posílit vliv křesťanství. Většina obyvatel do té doby setrvávala u pohanských bohů a zvyků. Politickou obratnost Václav prokázal roku 929, kdy do země vpadl saský král Jindřich I. Český kníže uhájil samostatnost svého státu, musel však nahradit jeho dosavadní politickou orientaci na bavorské Řezno spojenectvím se Saskem. Václavu je připisováno podrobení se římskoněmeckému tlaku slibem poplatků – daň míru. Výrazem nových zahraničních vztahů bylo založení kostela sv. Víta (světce uctívaného tehdy zvláště v Sasku) na Pražském hradě. Dne 28. září 935 byl Václav ubit družiníky svého bratra Boleslava na jeho hradišti (Staré) Boleslavi. Šlo o první známý atentát na českého panovníka. Václav byl brzy ověnčen mučednickou svatozáří (někdy mezi léty 972–975, kdy bylo v Praze založeno biskupství). Svatováclavská tradice sehrála v českých dějinách neobyčejně významnou pozitivní roli.

Vážení přátelé,

připravili jsme pro Vás přihlašovací karty na závody seriálu. Při registraci lze využít registrační karty Brněnského běžeckého poháru, případně, pokud jí nevlastníte, budou Vám vydány plastové karty s čárovým kódem na každém závodě. Tato karta Vám pak bude sloužit i na dalších závodech organizovaných VSK Univerzita Brno jako registrační. Jen přijdete ke speciálnímu stanovišti přiložíte kartu ke čtečce a po zaplacení startovného obdržíte startovní číslo, tím urychlíte svojí prezentaci.